All chapters

Contents

Xuhong Qian, Zhenjiang Zhao, Jian-He Xu, Yufang Xu, Yi-Heng Percival Zhang, Fengxian Hu, Jingyan Zhang, and Yang-Chun Yong The History and Applications of Biotechnology 1 Introduction to Chemical Biotechnology and Bioengineering 3Chemical Biotechnology and Bioen...

Publication details

Print publication date
03 Jun 2015
Copyright year
2015
Print ISBN
978-1-84973-810-1
PDF eISBN
978-1-78262-012-9

From the book series:
Green Chemistry Series